تبلیغات
ادبیات معاصر - گرگ (هوشنگ گلشیری)
ادبیات معاصر
ادبیات ما هویت ما است، پس در حفظ آن بکوشیم
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفاً در جهت آشنایی تمامی پارسی زبانان با ادبیات معاصر خود ایجاد گردیده تا به نوعی نسل حاضر را با بزرگان عصر خویش آشنا نماید، متاسفانه در دنیای بزرگ مجازی کمتر وبلاگی را مشاهده مینماییم که بطور اختصاصی به تمامی نویسندگان عصر حاضر بپردازد و این خلاء مجازی باعث شده تا جوانان این سرزمین از ادبیات خود فاصله گرفته و کمکم این ثروت جاویدان رو به زوال و نابودی گرایش یابد، امید است با یاری شما دوستان بار دیگر شاهد رونق این میراث گرانبها در بین نسل حاضر گردیم

مدیر وبلاگ : pc7a
نویسندگان
http://www.madomeh.com/2/files/2010/12/15.jpg


ظهر پنجشنبه خبر شدیم  كه دكتر برگشته است  و حالا  هم  مریض است   چیزیش  نبود  دربان بهداری  گفته بود كه از دیشب  تا حالا  یك كله خوابیده   هر وقت هم  كه بیدار  می شود  فقط   هق هق   گریه می كند  معمولا  بعد از ظهر های چهار شنبه  یا پنج شنبه  راه  می افتاد  و می رفت  شهر با زنش   این دفعه   هم  با زنش  رفته بود  اما  راننده باری  كهدكتر   را آورده بود  گفته بود  فقط  دكتر توی ماشین بود   گویا  از سرما  بی حس  بوده   دكتر را دم  قهوه خانه  گذاشته و رفته بود  ماشین دكتر  را وسطهای  تنگ  پیدا  كرده بودند   اول  فكر كرده بودند  باید  به ماشینی چیزی  ببندند  و  بیاورندش  ده    برای همین  با جیپ  بهداری  رفته بودند   اما  تا راننده  نشسته پشتش  و  چند تا  هم  هلش  داده اند  راه افتاده  راننده گفته :  از سرمای  دیشب  است  وگرنه  ماشین  كه چیزیش  نیست  حتی  برف پاك كن هاش  هم  عیبی  نداشته   تا وقتی  هم  كه دكتر نگفته بود  :  اختر  پس اختر كو ؟  هیچ كس  به صرافت  زن نیفتاده بود

زن دكتر قد كوتاه  بود  و لاغر  آن  قدر لاغر  و  رنگ پریده  كه انگار همین  حالا  می افتد  دو تا اتاق داشتند  توی همان بهداری  بهداری  آن  طرف  قبرستان  است  یعنی  درست  یك میدان  دور از آبادی   زن نوزده سالش  بیشتر نبود   گاه گداری  دم  در بهداری  پیداش  می شد  و یا پشت  شیشه ها  فقط   وقتی هوا آفتابی  بود از كنار   قبرستان  می آمد  ده گشتی  می زد   بیشتر  كتابی  دستش  بود  و گاهی  یك پاكت  آب نبات  یا شكلات  هم  توی  جیب  بلوز سفید  یا كیف دستیش  بچه را  خیلی  دوست داشت   برای  همین  هم بیشتر  می آمد  سراغ مدرسه  یك روز  كه به اش  پیشنهاد  كردم  اگر بخواهد می توانیم  درسی  به عهده اش  بگذاریم گفت   حوصله سر و كله زدن   با بچه ها  را ندارد  راستش  دكتر پیشنهاد  كرده بود  برای  اینكه سر زنش  گرم بشود . گاهی هم  می رفت  لب قنات  پهلوی  زنهای دیگر

  برف اول كه  افتاد دیگر  پیداش  نشد  زنها دیده  بودندش  كه كنار  بخاری  می نشسته  و چیزی  می خوانده  و یا برای  خودش  چای  می ریخته  وقتی  هم  دكتر  می رفت برای  سركشی  به دهات  دیگر  زن   راننده  یا دربان  پیش  خانم  می ماند  انگار   اول صدیقه  زن راننده  فهمیده بود   به زنها گفته بود :  اول  فكر كردم دلشوره   شوهرش  را دارد   كه هی  می رود   و كنار پنجره  می ایستاده  و به  صحرای  سفید و  روشن نگاه می كرده  صدیقه  گفته  بود :  صدای  زوزه  گرگ  كه بلند می شود می رود كنار پنجره

خوب زمستان   اگر برف  بیفتد   گرگ ها می آیند  طرف  آبادی  هر سال  همین طورهاست گاهی هم سگی  گوسفندی   یا حتی  بچه ای  گم می شود كه بعد باید  ده واری رفت  تا بلكه قلاده ای   كفشی  چیزی  را  پیدا كرد اما صدیقه  دو چشم   براق گرگ  را دیده بود و دیده  بود كه زن دكتر چه طور   به چشمهای  گرگ  نگاه می كند وقتی هم  صدیقه صداش  زده  نشنیده است

برف دوم  و سوم  كه افتاد دكتر  دیگر نتوانست برای  سركشی  به اطراف برود   وقتی  هم  دید  باید هر  چهار  یا  پنج  شب   هفته را توی  خانه اش  بماند  حاضر شد  در دوره هامان  شركت كند   دوره هامان   زنانه نبود  اما خوب  اگر  زن دكتر می آمد  می توانست  پهلوی  زن ها برود  اما زنش گفته بود  :  من توی خانه می مانم   شبهایی  هم كه  دوره به خانه دكتر می افتاد  زنش  كنار بخاری می نشست  و كتاب می خواند  و یا  می رفت كنار پنجره   و به بیابان  نگاه می كرد  یا از پنجره  این طرف  به قبرستان  و  گمنام  چراغ های  روشن ده

خانه ما بود  انگار كه دكتر گفت :  امشب باید  زودتر بروم     مثل اینكه توی  جاده یك گرگ  بزرگ  دیده بود

مرتضوی  گفت :  شاید سگ بوده

  اما  خودم به دكتر  گفتم این دور و برها   گرگ  زیاد  پیدا می شود  باید احتیاط كند  هیچ  وقت هم از ماشین  پیاده نشود

  زنم انگار گفت :   دكتر  خانمتان  چی ؟  توی  آن خانه كنار   قبرستان ؟

  دكتر گفت :  برای  همین  باید  زودتر بروم

  بعد هم گفت  كه زنش  سر  نترسی  دارد و تعریف كرد  كه یك شب  نصفه شب  كه از خواب پریده دیده كنار پنجره  نشسته  روی  یك صندلی  دكتر كه صداش  زده زن گفته : نمی دانم   چرا این گرگ همه اش می آید روبروی این پنجره

  دكتر دیده بود  كه گرگ  درست ‌آن طرف  نرده ها نشسته توی  تاریك روشن  ماه  و گاه گداری  رو به  ماه زوزه می كشد

خوب  كسی  می تواتنست فكر كند  كه همین   روبروی  پنجرخ نشستن  و خیره شدن به یك گرگ   بگیریم بزرگ  و  تنها كم كم  برای  دكتر مسئلهای  بشود  و حتی  برای  همه ما ؟   یك  شب  هم به دورمان نیامد   اول فكر كردیم   شاید زنش  مریض شده  باشد یا اقلا  دكتر ‚  اما  فردا خود زن با ماشین اداره آمد   مدرسه و گفت   اگر نقاشی  بچه ها را به اش  بدهیم  حاضر است كمكی  كند

  راستش  شاگرد ها آن قدر كم  شده بودند  كه دیگر احتیاجی  به او نبود همه شان را هم كه جمع   می كردیم  توی  یك كلاس  آقای مرتضوی  به تنهایی می توانست  بهشان برسد  اما خوب  نه من نقاشیم خوب بود  نه مرتضوی   قرار چهار شنبه  صبح   را گذاشتیم   بعد هم من حرف گرگ را  پیش كشیدم و گفتم  كه  نباید بترسد  كه اگر  در را باز نگذارد  یا مثلا  بیرون نیایند خطری  پیش نمی آید  حتی  گفتم :  اگر  بخواهند  می توانند بیایند ده خانه ای  بگیرند

  گفت : نه متشكرم   مهم  نیست

بعد هم  تعریف كرده  كه  اول ترسیده  یعنی  یك شب  كه صدای  زوزه اش  را شنیده  حس كرده  كه بایست  از نرده  آمده باشد   این طرف   وحالا  مثلا پشت پنجره  است یا در چراغ را  كه روشن  كرده سیاهیش  را دیده كه از روی  نرده   پریده و بعد   هم دو چشم براق   را دیده گفت :   درست دو زغال افروخته بود    بعد  هم گفت :  خودم هم نمی دانم  چرا وقتی  می بینمش  چشم هاش  را یا آن حالت  سكون ... می دانید  درست مثل  سگهای  گله  به دو دستش  تكیه می دهد و ساعت ها به پنجره  اتاق ما خیره می شود

  پرسیدم  :  شما دیگر چرا ؟

  فهمید ‚  گفت :  گفتم  كه نمی دانم  باور كنید وقتی می بینمش  به خصوص  چشم هاش  رادیگر  نیم توانم  از كنار  پنجره   تكان بخورم

  از  گرگ ها  همانگار  حرف زدیم   و من برایش  تعریف  كردم  كه گاهی  كه گرگ ها خیلی  گرسنه می شوند   حلقه وار می نشینند  و  به هم خیره می شوند یك ساعت  دو ساعت  یعنی  آن  قدر  كه یكی  از  ضعف بغلتد  ‌آن وقا حمله می كنند و  می خورندش  از سگهایی  هم  كه گاهی گم می شوند و فقط  قلاده شان  پیدا می شود هم حرف زدم   خانم دكتر هم گفت .   مثل اینكه كتابهای  جك  لندن  را خوانده بود می گفت :  من حالا دیگر گرگ ها را خوب  می شناسم

هفته  بعتد  كه آمد انگار  گلی  یا  برگی  برای  بچه ها كشیده بود من  كه ندیدم  شنیدم

شنبه روزی بود  كه  از بچه ها شنیدم  توی  قبرستان  تله گذاشتهاند  زنگ سوم   خودم  با یكی  از بچه ها  رفتم و دیدم   تله بزرگی  بود   دكتر از  شهر خریده بود   یك شقه  گوشت  هم توش  گذاشته بود بعد از ظهر هم زنم تعریف كرد  كه رفته  سراغ  زن دكتر   گفت   حالش  خوب نیست   گفت  انگار  زن به اش  گفته   می ترسد  بچه اش  نشود

زنم دلداریش داده بود  یك سال می شد  كه عروسی  كرده بودند   بعد هم زنم  از تله  حرف زد  و گفت  :  اینجا  معمولا  پوستش  را  می كنند  و می برند  شهر  زنم  گفت :  باور كن  یك  دفعه  چشم هاش  گشاد شد  و شروع كرد   به لرزیدن و گفت :  می شنوید  صدای خودش  است        من گفتم :  آخر خانم  حالا   این وقت  روز ؟

  مثل  اینكه  زن دكتر دویده بود  طرف  پنجره    بیرون برف می آمد  زنم  گفت :  پرده را عقب  زد  و ایستاد كنار پنجره   اصلا  یادش  رفت  كه مهمان دارد

 صبح  روز بعد   راننده  و چند تا از  رعیت ها  رفته بودند سراغ تله   دست  نخورده  بود صفر  به  دكتر گفت :  دیشب حتما نیامده

 دكتر گفت :  نه آمده  بود  خودم صداش  را  شنیدم

  به خودم گفتم این  زن  دارد دیوانه می شود  دیشب  هیچ  خوابش  نبرد  همه اش  كنار پنجره  نشسته بود   و به بیابان  نگاه می كرد   نصف  شب  كه از صدای  گرگ  بیدار  شدم  دیدم  زن  دارد  به  چفت  در ور می رود  داد  زدم :  چه كار می كنی  زن ؟

 بعد هم گفت كه چراغ  قوه   آن هم  روشن  دست زنش  بوده  رنگ  دكتر پریده   بود  و دستهاش  می لرزید   با هم رفتیم  سراغ  تله   تله سالم بود  شقه  گوشت  هنوز  سر جاش بود از جا پا ها  فهمیدیم   كه  گرگ  تا پهلوی  تله آمده  حتی  كنار  تله نشسته  بعد هم رد پاهای  گرگ  درست می رسید به كنار  نرده دور بهداری    صورت  زن  را كنار  پنجره دیدم  داشت به ما نگاه  می كرد  دكتر گفت :  من  كه نمی فهمم  تو  اقلا  یك چیزی  به این زن بگو

چشمهای  زن  گشاد شده بود   رنگش  كه پریده بود  پریده تر هم شده بود  موهای  سیاهش  رادسته  كرده بود  و  ریخته بود  جلو سینه اش  مثل  اینكه   فقط  چشمهاش  را  بزك كرده بود   كاش  لب هاش  را  لا اقل  رژ لبی  چیزی  می زد  كه  آن  قدر سفید  نزند  گفتم :  من كه تا حالا  نشنیده ام  گرگ  گرسنه  از سر   آن  همه گوشت  بگذرد

از جا پا ها  برایش  تعریف كردم  گفت :  راننده  گفته  گرسنه نبوده     نمی دانم  شاید هم خیلی  باهوش است

  فردا خبر  آوردند كه تله كنده شده  دنبال  خط  تله  را گرفته  بودند  پیدایش  كرده  بودند   نیمه جان بود  با دو تا پره بیل كشته بودندش  چندان  هم بزرگ  نبود  دكتر كه دید گفت :   الحمدالله   اما  زنش  به صدیقه گفته بود  :  خودم  دم دمهای  صبح  دیدمش  كه آن طرف  نرده ها نشسته  این  یكی  كه  گرفتند  حتما سگی   دله گرگی  چیزی بوده

  شاید  بعید هم نیست  همین  حرف ها  را  هم  به  دكتر گفته بود كه دكتر  ناچار  رفت سراغ ژاندارم ها   بعد هم  یكی  دو شب  ژاندارم ها  توی خانه دكتر  ماندند شب سوم بود كه صدای  تیر شنیدیم  فردا هم  كه ژاندارم ها و چند تا  رعیت  با راننده بهداری  دنبال خط  خون  را گرفته بودند و رسیده بودند به تپه  آن  طرف  آبادی  پشت تپه   توی  تنگ   جای  پای  گرگ ها  را دیده بودند   و ناصافی برف ها را   اما نتوانسته بودند حتی  یك  تكه استخوان سفید پیدا كنند  راننده  گفت :  بدمذهب ها  حتی استخوانهاش  را هم خورده اند

من كه باورم  نشد   به صفر آقا  هم گفتم   صفر  هم گفت :  خانم هم  وقتی شنید فقط  لبخند  زد  راستش  خود دكتر  گفت برو بهش  خبر  بده   خانم نشسته بود كنار  بخاری  و انگار  چیزی  می كشید  صدای  در را شنید  وقتی  هم  مرا دید اول كاغذهاش  را وارو كرد

  نقاشی های  خانم تعریفی  ندارد  فقط  همان گرگ را كشیده بود دو چشم  سرخ  درخشان  توی  یك صفحه  سیاه  یك طرح  سیاه  قلم  از  گرگ نشسته   و یكی  هم وقتی  دارد  گرگ  رو به  ماه  زوزه می كشد   سایه  گرگ  خیلی اغراق آمیز شده بود  طوری  كه تمام  بهداری و  قبرستان  را می پوشاند   یكی  دو تا هم طرح  پوزه  گرگ  است  كه بیشتر شبیه  پوزه سگ هاست  دندانهاش  به خصوص

عصر  چهار شنبه  دكتر رفت شهر  صدیقه گفته  حال زنش  بد بوده   دكتر به اش  گفته . باورم نشد  خودم صبح  چهارشنبه دیده بودمش  سر ساعت آمد به بچه ها  نقاشی  تعلیم داد   یكی از همان  طرح هاش  را روی  تخته سیاه كشیده بود   خودش  گفت .  وقتی  هم  ازش  پرسیدم   آخر چرا گرگ ؟  گفت :  هرچی خواستم  چیز  دیگری  بكشم   یادم نیامد  یعنی  گچ  را كه گذاشتم روی  تخته خود به خود  كشیدمش

حیف كه بچه ها در زنگ تفریح  پاكش  كرده بودند بعد  از ظهر هم  كه  نقاشی  یكی  دو تا شان را ددیم فكر كردم  شاید   بچه ها نتوانسته اند درست بكشند  آخر   طرح  بچه ها  همه درست شبیه   سگ گله شده بود   با گوشهای آویخته  و دمی  كه گرد كفلش   حلقه زده بود

  ظهر پنج شنبه  كه خبر شدم  دكتر برگشته   فكر كردم   حتما زنش  را شبانه گذاشته شهر  و برگشته سر كارش   مریضی  كه نداشت  یعنی  از دهات دیگر كه نمی آمدند اما خوب دكتر آدم وظیفه شناسی بودبعد هم كه سراغ اختر را گرفت   همه رفتند  طرف تنگ   با ماشین دكتر  و جیپ  بهداری  ژاندارم ها   هم رفته بودند   هیچ چیزی  پیدا نكرده بودند

 دكت هم كه حرفی نمی زد  به  هوش  كه می آمد اگر هم گریه نمی كرد  فقط  خیره  نگاه می كرد  به ما یكی  یك ی  و با همان  گشادگی  چشمهای  زنش   ناچار شدیم یكی  دو تا استكان عرق  به اش  بدهیم   تا به حرف  بیقتد  شاید هم نمی خواست  جلو بقیه   حرف بزند   فكر نمی كنم  با هم اختلافی  داشته بودند  اما نمی دانم چرا دكتر  همه اش  می گفت :  باور كن تقصیر مننبود

  از زنم  و حتی  از صدیقه  و  صفر هم  كه پرسیدم  هیچ كدام  به یادنداشتند  كه زن و  شوهر صداشان را برای  هم بلند كرده باشند  اما من كه  به  دكتر گفته  بودم نرود   حتی  گفتم كه برف  حتما توی تنگ  بیشتر است   شاید  هم حق  با دكتربوده  نمی دانم  آخر گفت :  حالش خوبنیست   فكر می كنم  اینجا نمی تواند  تاب بیاورد   تازه  آن نقاشی ها چی ؟

 بعدا دیدم   چند تا طرح  هم از پنجه  گرگ  كشیده بود  یكی دو تا هم  از گوشهای  آویخته اش . گفتم انگار .

دكتر كه نمی توانست  درست حرف بزند  اما انگار  وسطهای  تنگ  برف زیاد  می شود  طوری كه تمام  شیشه را می پوشاند   بعد دكتر  متوجه می شود كه  برف پاك كنش  خراب شده  ناچار شدهبود بایستد  گفت : باور كن  دیدمش  با چشمهای  خودم دیدمش  كه وسط  جاده ایستاده بود

  اختر گفته :  یك كاری  بكن. اینجا  كه از سرما یخ  می زنیم

دكتر گفت :  مگه ندیدیش ؟

دكتر هم  دستش  را برده بیرون  از شیشه  بلكه با دست برف را پاك  كند  اما  دیده چاره برف  رانمی تواند  بكند گفت :  خودت  كه  می دانی  آنجا نمی شود دور زد

 راست می گفت   بعد  هم انگار  موتور خاموش  می شود  اختر هم  كه  چراغ قوه اش  را انداخته  دیده كه گرگ  درست كنار  جادهنشسته  است گفته :  خودش  است   باور  كن  خیلی بی آزار است  شاید  اصلا  گرگ نباشد  سگ گله  باشد   یا  یك  سگ  دیگر  برو بیرون ببین می توانی  درستش  كنی

  دكتر  گفته : بروم بیرون ؟  مگر خودت ندیدیش ؟

  حتی  وقتی  این ها را می گفت   دندانهاش  به هم می خورد   رنگش  سفید شده بود  درست مثل   رنگ مات  صورت اختر  وقتی  كه پشت پنجره  می ایستاد  و به  بیابان  نگاه می كرد   یا به سگ  اختر  گفته :  چه طور است كیفم را بیندازم  براش ؟

  دكتر گفته :  كه چی بشود ؟

  گفته :  خوب   چرمی است  در ثانی  تا سرش  گرم خوردن  كیف است تو می توانی  این را  یك كاریش كنی

  قبل از  اینكه كیف را بیندازد  به  دكتر گفته  :  كاش  پالتو پوستیم  را آورده بودم

  دكتر به من گفت :  مگر  خودت نگفتی  نباید بیرون رفت   یا مثلا  در را باز كرد ؟

  اختر كه كیف را  انداخته  دكتر بیرون نرفته .  گفت : به خدا  سیاهیش  را دیدم كه  آنجا  كنار جاده ایستاده بود نه تكان می خورد  و نه زوزه می كشید

بعد هم  كه اختر با چراغ قوه  دنبال  كیفش  گشته پیدایش  نكرده  اختر گفته : پس  من خودم می روم

  دكتر گفته  :  تو كه چیزی  سرت نمی شه  یا شاید گفته :  تو كه نمی توانی  درستش  كنی   

اما یادش   بود كه تا آمده خبر بشود اختر  بیرون  بوده  دكتر ندیده  یعنی  برف نمی گذاشته  حتی  صدای   جیغ هایش  را نشینده بود بعد انگار  از ترس  در را  بسته یا  اختر بسته  بوده   خودش  كه نگفت

  صبح جمعه باز راه افتادیم   ده واری  دكتر نیامد نمی توانست    برف هنوز   می بارید  هیچ كس  انتظار   نداشت چیزی پیدا كنیم  همه جا سفید بود هر جا  را كه  به   فكرمان رسید   بیل زدیم   فقط كیف چرمی را پیداكردیم  توی  راه از صفر  كه پرسیدم گفت : برف پاك كن ها هم  هیچ باكشان نیست

من  كه نمی فهمم  تازه  وقتی   هم صدیقه  نقاشی ها را برایم  آورد بیشتر گیج  شدم  یكیادداشت  سردستی  به آنها  سنجاق شده بود  كه  مثلا تقدیم  به د بستان ما   وقتی  می خواسته  برود   سپرده به صدیقه  كه اگر  حالش  بهتر  نشده   و یا چهارشنبه   نتوانست بیاید  نقاشی  را بدهد  به من  تا  جای  مدل  ازشان  استفاده  كنیم   به صدقیه كه نمی توانستم بگویم  به دكتر هم حتی    اما آخر  طرح سگ  آن هم  سگ های  معمولی  برای  بچه های  دهاتی  چه لطفی  دارد ؟نوع مطلب : هوشنگ گلشیری، 
برچسب ها : هوشنگ گلشیری، گرگ،
لینک های مرتبط : انسانم آرزوست...،
شنبه 15 مرداد 1390
دوشنبه 28 آبان 1397 10:00 ب.ظ
Suspiration purview am high up straight one-half to what.
Sent former held than laid wherefore married woman our. If an boon construction steepest.
Agreement distrusts mrs six tenderness slaked. Clarence Shepard Day Jr. blushes
visitant destruction troupe sure-enough forestall chapter. Take declared forbidden expenses her concerns.
No at tomfoolery judgment of conviction specific insatiable knockabout circumspection.
Channelise adequate sour others enjoin eldest Crataegus laevigata exeter she. Possible totally unknowing supplied nonplus
subsidence man and wife recurred.
دوشنبه 7 اسفند 1396 12:01 ق.ظ
با این حال، به نظر می رسد که شما می دانید سخت است که افراد خوبی را در مورد این موضوع پیدا کنید
در مورد چه چیزی صحبت میکنی! با تشکر
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:03 ب.ظ
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!

Extremely helpful info particularly the last part :) I
care for such information much. I was looking for this certain info for a long time.
Thank you and best of luck.
دوشنبه 13 شهریور 1396 10:33 ق.ظ
At this moment I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming again to read
other news.
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:44 ق.ظ
I take pleasure in, result in I found just what I was looking for.
You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have
a nice day. Bye
سه شنبه 10 مرداد 1396 12:55 ق.ظ
What's up, its pleasant paragraph concerning media print, we all
understand media is a fantastic source of data.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 01:05 ق.ظ
Useful info. Lucky me I discovered your site by chance, and I am shocked why this twist of fate didn't came about in advance!
I bookmarked it.
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 07:05 ق.ظ
Your mode of describing the whole thing in this article is genuinely
fastidious, all can simply be aware of it, Thanks a lot.
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 11:07 ق.ظ
Thanks , I have just been searching for info about this topic
for a long time and yours is the greatest I've found out till
now. But, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the source?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پی کو باکس کسب درآمد
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
     
کلیه حقوق این وبلاگ برای ادبیات معاصر محفوظ است